DEFINICIÓN DE MICROEMPRESAS, PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS (PEMES)

Referencia lexislativa

Resolución do 27 de decembro de 2004 (DOG Nº11 do 18/01/05) - Resolución pola que se fai pública a nova definición de microempresas, pequenas e medianas empresas que, en cumprimento da Recomendación da Comisión Europea do 6 de maio de 2003, rexirán a partir do 1 de xaneiro de 2005 nos programas e convocatorias do Igape.