IGAPE Responde - ilustración

Seguindo os principios recollidos na normativa vixente, o IGAPE pon á disposición dos cidadáns os seguintes contidos relevantes.

Máis información

Canle de denuncias

Neste apartado pode accederse á Canle de denuncias do Igape, que é a canle electrónica habilitada polo Igape en aplicación artigo 14 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción. Esta canle configúrase como a vía preferente para comunicar información relativa a supostas accións ou omisións contrarias ao sistema de integridade previsto no Plan xeral de prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da Xunta de Galicia do 19 de maio de 2023 e no Programa marco de integridade institucional e prevención de riscos de xestión 2021-2024, do 26 de maio de 2021, aprobados ambos os dous polo Consello da Xunta de Galicia. A comunicación por esta canle estrutúrase en dúas modalidades:

 • Modalidade anónima, na que non é precisa a identificación da persoa informante, de xeito que os órganos que deban investigar non coñezan a súa identidade.
 • Modalidade nominativa, na que é precisa a identificación da persoa informante, de xeito que os órganos que investigan coñecen a súa identidade e os seus datos de contacto e notificación. Nesta modalidade poderase manter a comunicación coa persoa informante para os efectos de solicitarlle, se é o caso, que aclare ou amplíe a información, e comunicarlle o tratamento dado á súa información, agás que renunciase expresamente a recibir comunicacións do responsable do sistema. Non obstante, garantirase a confidencialidade da persoa informante.
Acceso á canle de denuncias: Canle de denuncias

Últimas convocatorias de emprego:

 • Plantilla de respostas do primeiro exercicio do proceso selectivo, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape)- Plantilla de respostas
 • RESOLUCIÓN do 18 de setembro de 2023 pola que se modifica a listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). – Resolución
 • Resolución do 15 de setembro de 2023 do tribunal designado para cualificar a proba de coñecemento da lingua galega de procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público. Proba de galego nivel Celga 4. - Resolución notas Celga4 - Notas Celga 4
 • ACORDO da comisión de selección que deberá cualificar o proceso selectivo, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convocado por anuncio do 20 de decembro do 2022 (DOG núm. 248 do 30-12-2022). Criterios de corrección, valoración e superación do primeiro exercicio da fase de oposición, de conformidade coa base III.1.2.10 da convocatoria. Acordo
 • ANUNCIO sobre a lugar de realización da proba do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo. A proba do primeiro exercicio terá lugar na Aula nº 2 (planta baixa) na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago de Compostela o día 22 de setembro de 2023 en horario das 16:00 ás 20:00 horas.
 • ANUNCIO sobre a data, hora e lugar de realización da proba de coñecemento da lingua galega no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape). A proba de coñecemento da lingua galega terá lugar no salón de actos e na aula 1 da Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela o día 10 de setembro de 2023 en chamamento único que se iniciará ás 09:00 horas. – Convocatoria  - Lista de persoas convocadas
 • ANUNCIO do 2 de agosto de 2023, da Comisión de Selección, polo que se publica o Acordo do 21 de xullo de 2023 polo que se comunica a data, a hora e o lugar de realización do primeiro exercicio da fase de oposición do proceso selectivo, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo, convocado polo Anuncio do 20 de decembro de 2022 (Diario Oficial de Galicia número 248, do 30 de decembro) – Comunicación
 • ACORDO da comisión de selección que deberá cualificar o proceso selectivo, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) convocado por anuncio do 20 de decembro do 2022 (DOG núm. 248 do 30-12-2022). A data de realización da proba do primeiro exercicio da fase de oposición será o día 22 de setembro de 2023 na Escola Galega de Administración Pública (EGAP) en Santiago de Compostela – Comunicación
 • ANUNCIO sobre a data de realización da proba de coñecemento da lingua galega no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape): A data da proba de coñecemento da lingua galega será o día 10 de setembro 2023. A convocatoria da Dirección Xeral da Función Pública das probas de coñecemento de lingua galega común e coincidente para os grupos e categorías dos procesos de estabilización determinará o lugar e hora e establecerá os restantes requisitos para a realización da proba.
 • Data de constitución da Comisión de Selección no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape): A comisión de selección do proceso selectivo constituíuse o día 3 de xullo de 2023 – Comunicación
 • Data de constitución da Comisión de Selección no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso - oposición do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape): A comisión dee selección do proceso constituíuse el día 3 de julio de 2023 – Comunicación
 • RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2023 pola que se aproba e se fai pública a listaxe ase persoas admitidas e excluídas, no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso - oposición do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) -  RESOLUCIÓN listaxe definitivo admitidos excluídos CONCURSO-OPOSICIÓN
 • RESOLUCIÓN do 28 de xuño de 2023 pola que se aproba e se fai pública a listaxe ase persoas admitidas e excluídas, no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) -  RESOLUCIÓN listaxe definitivo admitidos excluídos CONCURSO
 • ANUNCIO do 28 de xuño de 2023 sobre a publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas na convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo - Consultar
 • ANUNCIO do 28 de xuño de 2023 sobre a publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas na convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo - Consultar
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 5 de xuño de 2023 pola que se nomea a Comisión de Selección que deberá cualificar o proceso selectivo, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo do persoal laboral fixo - Consultar
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 5 de xuño de 2023 pola que se nomea a Comisión de Selección que deberá cualificar o proceso selectivo, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo - Consultar
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2023 pola que se nomea a Comisión de Selección que deberá cualificar o proceso selectivo, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo do persoal laboral fixo - Consultar
 • RESOLUCIÓN do 5 de xuño de 2023 pola que se nomea a Comisión de Selección que deberá cualificar o proceso selectivo, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo - Consultar
 • Listaxe de persoas que deberán superar unha proba de coñecemento da lingua galega no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) -  Listaxe proba galego CONCURSO
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2023 pola que se aproba e se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas e se require documentación relativa á base I.4, no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución
 • RESOLUCIÓN do 1 de xuño de 2023 pola que se aproba e se fai pública a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas e se require documentación relativa á base I.4, no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso - oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución
 • ANUNCIO de 1 de junio de 2023 sobre la publicación de la lista provisional de personas admitidas y excluidas en la convocatoria del proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, por el turno de acceso libre y mediante el sistema de concurso-oposición, para el ingreso en la categoría de técnico medio de personal laboral fijo - Consultar
 • ANUNCIO do 1 de xuño de 2023 sobre a publicación da lista provisional de persoas admitidas e excluídas na convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo - Consultar
 • Listaxe de persoas que deberán acreditar a posesión do título do Celga 4, ou da súa equivalencia, no proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) - Listaxe acreditación do título de galego
 • Preguntas frecuentes. Procesos selectivos extraordinarios de estabilización derivados da Lei 20/201, de 28 de decembro - Consultar
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso - oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución - Modelo declaración responsable
 • CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución - Modelo declaración responsable
 • Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso - oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución - Solicitude - Declaración de méritos
 • Resolución do 29 de decembro de 2022 pola que se convoca o proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo de persoal laboral fixo do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) - Resolución - Solicitude - Declaración de méritos
 • Resolución do 22 de decembro de 2022 pola que se resolve o proceso de selección para a cobertura dun posto de persoal directivo no Igape (xefe/a da Unidade de Proxectos Estratéxicos) - Consultar
 • ANUNCIO do 20 de decembro de 2022 da convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso-oposición, para o ingreso na categoría de técnico medio do persoal laboral fixo - Consultar
 • ANUNCIO do 20 de decembro de 2022 da convocatoria do proceso selectivo extraordinario de estabilización derivado da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público, pola quenda de acceso libre e mediante o sistema de concurso, para o ingreso nas categorías de técnico superior, técnico medio, oficial administrativo e auxiliar administrativo do persoal laboral fixo - Consultar
 • Lista definitiva coas puntuacións do proceso selectivo e proposta de selección - Consultar
 • Lista provisional coas puntuacións do proceso selectivo - Consultar
 • Lista definitiva puntuacións 1ª fase UPE. 1ª fase do procedemento selectivo xefe/a da Unidade de Proxectos Estratéxicos. Convocatoria para a realización da segunda fase do procedemento selectivo - Consultar
 • Lista provisional puntuacións UPE. 1ª fase do procedemento selectivo xefe/a da Unidade de Proxectos Estratéxicos - Consultar
 • Lista definitiva admitidos e excluídos UPE - Consultar
 • Nomeamento Comisión de Selección UPE - Consultar
 • Lista provisional admitidos e excluídos UPE - Consultar
 • Resolución e bases. Convocatoria xefe Unidade Proxectos Estratéxicos - Consultar
 • RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2021 pola que se anuncia a convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dun posto de traballo vacante de Subdirección de RRHH e Xestión Administrativa nesta entidade - Descargar
 • Comisións de servizo da Xunta de Galicia - Consultar

Logotipos e documentación:

 
Facturación electrónica - ilustración

Facturación electrónica

No Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Comunidade Autónoma de Galicia pódense presentar facturas en formato Facturae a calquera das entidades adheridas ao mesmo e consultar o seu estado de tramitación.

Máis información

Contratacións - ilustración

Contratacións externas

Nas súas contratacións externas de bens e servicios, o Igape, de acordo coa súa forma xurídica de ente de dereito público, sométese á Lei de contratos das administracións públicas.

Polo tanto, exceptuando os casos permitidos pola Lei de contratos das administracións públicas, tódalas contratacións que o instituto realiza son anunciadas no Diario Oficial de Galicia e sometidas a un proceso regulamentado de presentación de ofertas e avaliación destas. Parte deste proceso constitúeo a descrición detallada das condicións técnicas e administrativas que rexerán as contratacións, nos documentos denominados pregos de prescricións técnicas e cláusulas administrativas.

Seguindo a normativa vixente para as contratacións públicas dos organismos dependentes da Xunta de Galicia, a documentación relativa a estas pódese obter de xeito electrónico en Contratos de Galicia.

Accede a Contratos de Galicia

A información sobre as contratacións resoltas publicase no sistema SILEX da Xunta de Galicia

Accede ao SILEX